Kontrola komínov

Kontrola komína nie je len o vyčistený, ale i o odbornom posúdení jeho celkového stavu a požiarnej bezpečnosti objektu. Kontrola komínov a čistenie komínov vychádza priamo z legislatívy Slovenskej republiky. 

Ako často čistiť komín?

Čistenie komína záleží od viacero faktorov, akými sú napríklad druh paliva, typ a vek komína. Zároveň platí pravidlo, že čím menej kvalitné palivo, tým vyššia produkcia nečistôt. 

Lehoty čistenia a kontroly komínov podľa vyhlášky č. 401/2007 Z.Z.

1. Ak sú na komín pripojené spotrebiče s celkovým tepelným výkonom do 50 kW:

  • raz za 4 mesiace, ak sú do komína pripojené spotrebiče na tuhé palivá alebo spotrebiče na kvapalné palivá
  • raz za 6 mesiacov, ak sú do komína pripojené spotrebiče na plynné palivá a ak ide o komín bez vložky, 
  • raz za 12 mesiacov, ak sú do komína pripojené spotrebiče na plynné palivá a ak ide o komín s vložkou. 

2. Ak sú na komínové teleso pripojené spotrebiče s celkovým tepelným výkonom nad 50 kW:

  • raz za 2 mesiace, ak sú do komína pripojené spotrebiče na tuhé palivá alebo spotrebiče na kvapalné palivá
  • raz za 6 mesiacov, ak sú do komína pripojené spotrebiče na plynné palivá

3. Komín, na ktorý je pripojený spotrebič na plynné palivo typu C, musí sa počas prevádzky kontrolovať a čistiť najmenej raz za rok.

4. Komín, na ktorý je pripojený spotrebič na tuhé palivo, spotrebič na kvapalné palivo alebo spotrebič na plynné palivo a ktorý nebol v prevádzke od ostatného čistenia a kontroly dlhšie, ako je lehota ustanovená v odseku 2 písm. a) a b), nemusí sa až do jeho opätovného uvedenia do prevádzky kontrolovať a čistiť; pred uvedením spotrebiča do prevádzky sa musí vykonať jeho kontrola a čistenie.

5. Komín v občasne užívaných stavbách sa musí čistiť a kontrolovať najmenej raz za dva roky.

6. Sadze a kondenzát nahromadené v zbernej časti komínového prieduchu sa musia vyberať pri každom čistení komína.

7. Spotrebič sa musí čistiť v lehotách určených jeho výrobcom v dokumentácii k spotrebiču. Ak táto lehota nie je v dokumentácii určená alebo taká dokumentácia chýba, musí sa čistiť v lehotách uvedených v odseku 2.

8. Na čistenie a kontrolu dymovodu, ktorým sa spaliny odvádzajú priamo do ovzdušia, platia odseky 1 až 6 primerane.

Zanedbaním čistenia komína zvyšujete riziko vyhorenia sadzí a možný vznik požiaru. 

Kontrola komína sa odporúča vykonávať každý rok. 

Potrebujete kominára?

Kominárstvo u dvoch bratov je tu pre vás. Kominárske práce vykonávame hlavne v mestách 
Topoľčany, PartizánskeBánovce nad Bebravou a okolí. Neváhajte nás kontaktovať. 

Napíšte nám

Zavolajte nám