Čistenie komínov

Čistenie komínov je mechanické odstránenie nečistôt, sadzí a dechtu usadených na vnútorných stenách komína. Pravidelným čistením a kontrolou komína predchádzame rizikám, ako je horší ťah komína alebo aj požiar. Preto by sme mu mali venovať patričnú pozornosť. 

Kto môže čistiť komín?

Čistenie spalinovej cesty musí vykonávať odborne spôsobilá osoba, kominár, ktorý je držiteľom živnostenského oprávnenia v obore kominárstva. Čistenie komína predstavuje celú radu čistiacich prác, najmä odstránenie pevných usadenín v spalinovej ceste, vyberanie pevných častíc z komínových prieduchov alebo kondenzátov zo spalinovej cesty. 

Zákonné povinnosti 

Povinnosti právnických a fyzických osôb stanovuje Zákon 314/2001 Z.z. o ochrane pre požiarmi nasledovne: 

Povinnosťou právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb je zabezpečovať pravidelné čistenie komínov, vykonávať kontrolu a zabezpečiť odborné preskúšanie komínov osobami s odbornou spôsobilosťou. Lehoty čistenia komínov a dymovodov a vykonávania kontrol stanovuje záväzný predpis, ktorý vydáva ministerstvo. 

Povinnosťou fyzických osôb je zabezpečovať pravidelné čistenie komínov a vykonávanie kontroly komínov v objektoch a priestoroch, ktoré má vo vlastníctve alebo užívaní a to osobou s odbornou spôsobilosťou. Fyzická osoba má tiež povinnosť zabezpečiť odborné preskúšanie komínov pred pripojením spotrebiča na komín, zámenou lokálneho spotrebiča palív na ústredný alebo etážový zdroj tepla, pred zmenou druhu paliva alebo po stavebných úpravách na telese komína. 

Lehoty pre čistenie komínovvykonávanie kontrol sú stanovené podľa vyhlášky 401/2007 Z. z. Viac sa dočítate tu

Potrebujete kominára?

Kominárstvo u dvoch bratov je tu pre vás. Kominárske práce vykonávame hlavne v mestách 
Topoľčany, PartizánskeBánovce nad Bebravou a okolí. Neváhajte nás kontaktovať. 

Napíšte nám

Zavolajte nám